Heeft u een zakelijk conflict?

Business Mediation Rotterdam

Business Mediation Rotterdam faciliteert conflictoplossing bij zakelijke conflicten.

Neem Contact op

Zakelijke Mediation

Een creatieve en pragmatische oplossing voor elk zakelijk conflict

Mediation bij Business Mediation Rotterdam is een wijze van conflicthantering, waardoor een kundige advocaat-mediator partijen ondersteunt bij het vinden van een creatieve oplossing van hun zakelijk conflict.

De basis is dat zakelijke partijen pragmatisch hun conflict willen oplossen waarbij zij hun onderlinge relatie willen behouden. Snelheid is een factor van belang; evenals de factor kosten. Bovenaan staat de kwaliteit van de oplossing: die alle partijen tevreden stemt.

Mediators van Business Mediation Rotterdam (BMR) zijn al jarenlang werkzaam in de zakelijke dienstverlening. Naast mediator zijn zij advocaat en hebben zij een gedegen juridische achtergrond. Zij hebben ook andere rollen vervuld, zoals die van werkgever, bestuurder, toezichthouder, HR-manager en bedrijfsjurist etc. Zij kennen het klappen van de zweep bij het oplossen van zakelijke conflicten. Zowel in de marktsector, de zorgsector als in het onderwijs.

Waarom mediation?

Conflicten hebben in ondernemingen naast irritatie veelal ook een financiele impact, denk aan productiviteitsverlies, tijdverlies, verstoorde samenwerking, imagoschade etc. Conflicten ontstaan door problemen in de communicatie en hebben alles te maken met verwachtingen die niet worden waargemaakt.

Een conflict kan worden opgelost door: mediation; arbitrage; bindend advies of een juridische procedure

Onze expertise

Contracten

Conflicten over contracten (fusies, overnames, koopcontracten, leverancierscontracten).

Rechtspersonen

Samenwerkingsgeschillen binnen rechtspersonen (maatschappen, VOF, CV, aandeelhouders).

Werkgever / werknemer

Werkconflicten tussen werkgevers en werknemers of tussen werknemers of binnen teams.

Arbeidsvoorwaarden

Conflicten over arbeidsvoorwaarden.

Ondernemers en organisaties

Conflicten tussen ondernemers of andere organisaties en hun ondernemingsraad.

Groepsmediation

Bij conflicten in een team

Voordelen mediation

Het voordeel van mediation boven een van de andere vormen van conflictoplossing:

Snelheid

(1-3 maanden)

Kosten efficient

Ureninzet mediator is beperkt en de kosten worden gedeeld door de partijen

Optimale oplossing

Een optimale oplossing van het conflict, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (partijen ontwerpen zelf de oplossing)

Behoud van de zakelijke relatie

Geen rechtsgang

Business Mediation Rotterdam levert een MfN-registermediator met ruime ervaring in het oplossen van conflicten buiten de rechter om. Omdat zij tevens ervaren advocaten/juristen zijn verliezen zij de juridische aspecten niet uit het oog.

Onze mediators

Mr. A.W.M. Roozeboom

MfN-registermediator
Rechtbankmediator
Advocaat

Mr. E.M.A. (Ellen) van Domburg

MfN-registermediator
Rechtbankmediator
Advocaat

Werkwijze mediation

Contact leggen met alle partijen

Een van de partijen neemt contact op met de mediator. De mediator belt met alle partijen om te zien of zij mediation willen in het bestaande conflict.

Intake gesprek

De mediator houdt een intakegesprek met de partijen afzonderlijk. In dit vertrouwelijke gesprek geeft de mediator informatie over de spelregels van mediation. Deze spelregels volgen uit de gebruikte mediationovereenkomst. Tevens vraagt de mediator de partijen elk naar zijn visie op de inhoud van het conflict.

Tekenen MfN-Mediation Overeenkomst

Dan volgt een aantal gesprekken met de partijen gezamenlijk. De MfN-mediation-overeenkomst wordt getekend, waarbij de partijen overeenkomen dat er vertrouwelijkheid geldt ten aanzien van de mediation en onder meer hoe de kosten van de mediation worden verdeeld tussen partijen.

Knelpunten formuleren en oplossing zoeken

De mediator gaat gestructureerd te het werk. Om de omvang van de knelpunten formuleren en de belangen, waarvoor partijen een oplossing zoeken.
De sturing die de mediator aan het proces geeft, garandeert dat stapsgewijs wordt toegewerkt aan een oplossing.

Tekenen Vaststellingsovereenkomst

De oplossing heeft vaak de vorm van een vaststellingsovereenkomst.

Kosten

Mediation is een kostenefficiënte manier om conflicten op te lossen. Met ander woorden: de kosten zijn in vergelijking met de kosten voor procederen bij een rechtbank of arbitrageinstituut (arbitrage of bindend advies) aanzienlijk minder hoog.

Dit komt door de korte doorlooptijd van een mediationtraject (gewoonlijk niet meer dan een aantal maanden), waarin na de intakegesprekken gewoonlijk maximaal 3-5 gesprekken worden gevoerd. Afhankelijk van de omvang van het conflict.
Beide partijen zijn verantwoordelijk voor vergoeding van de kosten van de ingeschakelde mediators.

Business Mediation Rotterdam werkt met een standaard tarief. Vooraf kan een offerte worden verstrekt. Werkzaamheden worden verricht op basis van onze algemene voorwaarden en op basis van de MfN-mediationovereenkomst.

Compliance en Conflictmanagement

Business Mediation Rotterdam heeft ervaring in het ondersteunen van organisaties bij het ontwikkelen van hun Conflictmanagement beleid. Zodat binnen bedrijven en andere organisaties op kosten efficiënte wijze de conflicten worden opgelost.

Wij spreken graag met u over de voordelen van een conflictmanagement beleid in het kader van uw compliance.

Praktijkvoorbeelden

Arbeidsconflicten

Re-integratie na burn-out

Een gewaardeerde werknemer van een groot onderwijsinstituut is uitgevallen, na meer dan 12 jaar werkzaam geweest te zijn. Zij is al een aantal maanden thuis en de re-integratie verloopt moeizaam. Ik voer eerst gesprekken met de werknemer en de leidinggevende.

Hieruit blijkt dat het leerlingenaantal hard gegroeid is de afgelopen jaren en de organisatieontwikkeling daarmee niet in de pas loopt. Ook is er nauwelijks contact geweest tussen de organisatie en de werknemer gedurende de burn-out. Dit heeft de situatie verergerd. In het eerste gezamenlijke gesprek wordt hieraan aandacht besteed. Hierdoor ontstaat begrip voor elkaar. In de volgende twee gesprekken wordt de keuze voor vertrek van de werknemer duidelijk en deze keuze wordt vastgelegd. Beide partijen kunnen verder met deze keuze.

Ontslag in een IT-bedrijf

Een medewerker is met een arbeidsconflict thuis. Doel voor de mediation van de organisatie en van de medewerker is dat de medewerker snel weer aan het werk gaat. In de individuele gesprekken met de werkgever en de werknemer blijkt dat grond van het conflict volgens partijen ligt in de reorganisatie. Hierdoor is onrust ontstaan in de organisatie.

De medewerker heeft het in de reorganisatie voor collega’s willen opnemen, die werden overgeplaatst naar een andere locatie met andere functies. En vanwege dit gedrag heeft hijzelf nu een conflict met zijn manager. In het gezamenlijke mediationgesprek is begrip ontstaan voor de emoties die met de reorganisatie samenhangen en de wijze waarop de rollen op het werk zijn verdeeld. Het vertrouwen is hersteld. De medewerker is weer aan het werk gegaan. Een afsluitende mediationgesprek na twee weken werken om afspraken over bejegening die zij hebben gemaakt, vinden partijen niet meer nodig.

Zakelijke conflicten

Samenwerkingsconflict in familiebedrijf

De tweede generatie in een familiebedrijf maakt zich op om een opvolger toe te laten. De komst van deze externe directeur (en beoogd eigenaar) legt een latent samenwerkingsconflict tussen de drie eigenaren bloot. Ik voer eerst individuele gesprekken met alle drie de familieleden en de externe directeur.

Hieruit blijkt dat bron van conflict is hoe de zeggenschap en de rollen in de nieuwe organisatie moeten worden verdeeld. Na 3 gezamenlijke gesprekken en 1 pendelgesprek, waarin de mediator na elkaar de verschillende deelnemers spreekt, wordt duidelijk hoe de oplossing vorm moet krijgen. De belangen van iedere deelnemer zijn uitgewerkt in de mediation en worden door de wederzijdse advocaten in een overeenkomst neergelegd.

Maatschap artsen Groepsmediation

Een maatschap van specialisten heeft in de overeenkomst aan dat iedere specialist maandelijks een gelijke bedrag krijgt uitgekeerd. In de overeenkomst wordt niets gesteld over het aantal declarabele uren. Een arts publiceert veel, is vaak spreker op congressen, doet veel onderzoek en zorgt ervoor dat de maatschap een zeer goede naamsbekendheid krijgt.

De declarabele uren van deze arts blijven ver achter. De overige maatschapsleden hebben hier zeer veel moeite mee en klagen dat zij zelf niet aan onderzoek en publicaties toekomen vanwege de werkdruk. Meerdere malen is dit aangekaart bij de desbetreffende arts, deze geeft hierop geen bevredigend antwoord. Inmiddels is de situatie geëscaleerd en zit er twee maten thuis. Een eerste gesprek worden de maten individueel gehoord. Na drie gesprekken is overeengekomen om het de inhoud van het maatschapscontract aan te passen en een andere verdeling aangaande de declarabele uren in te passen.

Verkoop onderneming

Een ondernemer heeft zijn bedrijf verkocht aan een investeerder. De reden voor de verkoop was de leeftijd van ondernemer. De betaling vindt plaats in drie termijnen. Laatst termijn wordt niet betaald. Volgens de investeerder was de voorstelling van zaken aangaande de onderlinge personeelsverhoudingen en de klantrelaties anders dan was voorgesteld. Bovendien was volgens de investeerder de afspraken aangaande een geruisloze overdracht met klant relaties niet nagekomen.

Eerst worden individuele gesprekken gevoerd met een nieuwe directeur en de ondernemer. Het blijkt dat nieuwe directeur geen grip kan krijgen op het personeel en op de klantrelaties. De ondernemer heeft merkt dat hij na de verkoop in een soort zwart gat is beland en hij het bedrijf en de contacten binnen het bedrijf is. Na drie gesprekken blijkt dat er een creatieve oplossing kan worden gevonden in die zin dat de ondernemer voor twee dagen aan de slag gaat in zijn oude bedrijf. Met name voor de aansturing van het personeel de bestaande klantcontacten. De investeerder zal zich met name richten op nieuwe klantcontacten. De ondernemer geeft kennen dat hij de policy in het nieuwe bedrijf zal gaan uitdragen.

Conflict tussen twee ondernemers over factuur

Twee ondernemers hebben een conflict over een onbetaalde factuur. Een ondernemer heeft een loods gebouwd voor de andere ondernemer. De laatste factuur blijft onbetaald.

12 maanden lang adviseren verschillende financieel adviseurs de partijen over hun conflict dat schijnbaar ligt in meerwerk dat niet goed is uitgevoerd, waardoor de hoogte van het te betalen bedrag onderdeel van de twist is.

Ik voer een gesprek met beide ondernemers gezamenlijk. In dat gesprek blijkt dat de oorzaak van het conflict niet ligt in onenigheid over de hoogte van het nog te betalen bedrag, maar in de wijze waarop een medewerker van de ene ondernemer, de andere ondernemer heeft gekwetst door zijn uitlatingen. Nadat begrip is ontstaan voor de situatie en vertrouwen is hersteld, blijkt dat het bepalen van het nog te betalen bedrag in 5 minuten rond is.

Over ons

Mr. A.W.M. Roozeboom

MfN-registermediator
Rechtbankmediator
Advocaat

Biografie

Wolléta Roozeboom studeerde rechten aan de Universiteit van Maastricht (1993) en is vervolgens advocaat geworden op een middelgroot Rotterdams advocatenkantoor. In 2001 is zij haar eigen kantoor gestart welke zij vervolgens heeft uitgebouwd. Wolléta behandelt uiteenlopende zaken op het gebied van privaatrecht zoals arbeidsrecht handelsgeschillen ondernemingsrecht. Wolléta heeft diverse postdoctorale opleidingen gevolgd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, fusies en overnames alsmede de postacademische leergang arbeidsrecht. Zij heeft ervaring in de branches zakelijke dienstverlening, industrie en handel en gezondheidszorg.

Ervaring

Wolléta is MfN-registermediator sinds 2003 en heeft een diverse mediations uitgevoerd op het terrein van arbeidsrechtelijke kwesties, handels- en ondernemingsgeschillen binnen bedrijven alsmede samenwerkingsconflicten in de gezondheidszorg . Wolléta is als mediatior aangesteld bij de rechtbank Rotterdam.

  • Mediationopleiding afgerond in 2003.
  • Beëdigd als advocaat: 1994.
Nevenactiviteiten

Wolléta verzorgt regelmatig workshops over mediation voor HR-managers en directies van bedrijven.
Voorts is Wolléta lid van de Raad van Toezicht van Zorgimpuls, een door de overheid ingestelde organisatie die onafhankelijke adviezen geeft aan de eerstelijnszorg in Rotterdam en omstreken.

Wolléta is in het verleden gedurende 8 jaar bestuurslid geweest van het Theater aan de Schie in Schiedam, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. Daarnaast is zij lid geweest van de Raad van Toezicht van de bibliotheek in Schiedam. In dit kader heeft zij de het proces van verzelfstandiging van de bibliotheek begeleid.. Voorts is Wolléta bestuurslid geweest van een grote kinderopvangorganisatie die actief is in Schiedam en omstreken.

Wolléta heeft voor de advocatuur gewerkt in de zakelijke dienstverlening (uitzendbranche ) en heeft een aantal jaren ervaring in de gezondheidszorg.

Overig

Wolléta is een actieve hardloper en een fervent theaterbezoeker.

Mr. E.M.A. (Ellen) van Domburg

MfN-registermediator
Rechtbankmediator
Advocaat

Biografie

Ellen van Domburg studeerde rechten aan de Erasmus universiteit Rotterdam (1991)
Zij is vanaf 2010 MfN-registermediator. Ellen heeft de laatste jaren een groot aantal mediations uitgevoerd op het terrein van samenwerken, arbeidsrechtelijke kwesties en samenwerkingsconflicten binnen familiebedrijven. Daarnaast heeft zij ook conflicten tussen ondernemers behandeld. Ellen is bij de rechtbank Rotterdam aangesteld als rechtbankmediator.

Ervaring

In 2013 is het Handboek Mediation (Sdu uitgevers) uitgebracht waarin zij een onderdeel heeft verzorgd over mediation in het onderwijs.
Ellen verzorgt regelmatig workshops over mediation voor HR-managers en advocaten. In 2016 heeft zij een Masterclass mediation gegeven aan Togastudenten, die een masteropleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam volgen.

Ellen heeft in het verleden gewerkt als bedrijfsjurist (contracten en overnames) in de Industrie, HR-manager (arbeidsvoorwaarden en reorganisatie) in het onderwijs en in commerciële functies bij een grote uitgeverij voor juridische publicaties.

  • Mediationopleiding afgerond in 2009.
    Advocatuur
Nevenactiviteiten

Naast haar werk als mediator is Ellen lid van de Raad van toezicht van een stichting die primair onderwijs verzorgt in Rotterdam en in Schiedam, met als aandachtspunt arbeidsvoorwaarden. En in dit kader heeft zij de afgelopen jaren actief een overnametraject bestiert.

Overig

Ellen is een enthousiast roeier.

Heeft u een zakelijk conflict?

Daar wilt u vanaf. Snel. Duurzaam en kostenefficiënt.

Neem contact met ons op

Contactgegevens

Bezoek adres

Business Mediation Rotterdam
Cincinnati Building
Schiedamsedijk 116
3134 KK  Vlaardingen